CYMRAEG

KERNEWEK

BREZHONEG

GAEILGE

Governance of

Dalen (Llyfrau) Cyf

 

 

Board of Directors

Alun Ceri Jones, Managing Director and Secretary

Publisher and Broadcaster Alun Ceri Jones established publishing house Dalen in 2005. He is an accomplished translator, editor and script writer. With additional background in award-winning PR and Marketing, he is also regularly engaged by S4C television as a Presentation Announcer.

 

Dr Dafydd Wyn Jones

Dafydd Wyn Jones is an academic author and editor, with a background in Fine Art and specialisms in television subtitling and text translation and adaptation. He is Editor at the University of Wales Press, and his academic interests take him on lecture tours across Europe and beyond.

 

Daniel Joseff Jones

Daniel Joseff Jones has an extensive background in primary education, and spent many years teaching in China, Hong Kong and Singapore. He was also an educator at the Techniquest interactive technology centre following his graduation from the University of Manchester in film and visual media.

 

Linda Ceri Jones (to January 2020)

Following a long career in marketing and public relations, Linda Ceri Jones is now a practicing trained yoga teacher and retreat host at Yoga House Wales, encompassing cookery skills honed at Ballymaloe and Ashburton cookery schools.

 

Legal Structure

For legal and taxation purposes, Dalen (Llyfrau) Cyf is domiciled in Wales.

 

Limited company registered in Wales, no 7801434.

VAT number GB 260 5731 17.

 

Registered address

Dalen (Llyfrau) Cyf

Glandŵr

Tresaith

Ceredigion SA43 2JH

Wales

 

In the pursuit of its work, Dalen (Llyfrau) Cyf operates from locations within the language areas in which it publishes.

 

Operational address

Dalen Éireann

Cladagh

Clashmore

Youghal

Co Cork

P36 AP22

Ireland

 

The documentation below may be accessed by selecting the following:

Memorandum of Association

Certificate of Incorporation

Latest financial statement (2019, abbreviated)

(to access statement please contact dalen@dalenllyfrau.com to request password and reason for request).

 

Governance Code, Ireland

As a small business, employing two members of permanent staff and occasional freelance or project-associated individuals, Dalen (Llyfrau) Cyf is classed as a Type B company under the provisions of the Governance Code (governancecode.ie).

 

Dalen (Llyfrau) Cyf is legally structured in Wales. However, the company is on a pathway to voluntarily comply with the relevant practices of the Governance Code.

 

 

 

 

 

 

 

 

Llywodraethiant

Dalen (Llyfrau) Cyf

 

 

Cyfarwyddwyr

Alun Ceri Jones, Cyfarwyddwr Rheoli ac Ysgrifennydd

Sefydlodd y Cyhoeddwr a’r Darlledwr Alun Ceri Jones dŷ cyhoeddi Dalen yn 2005. Mae e’n gyfieithydd, golygydd a sgriptiwr cydnabyddedig. Gyda chefndir pellach mewn cysylltiadau cyhoeddus a marchntata, ac wedi ennill gwobrwyon am ei waith, fe’i clywir yn aml hefyd ar S4C fel Cyhoeddwr Cyflwyno.

 

Dr Dafydd Wyn Jones

Mae Dafydd Wyn Jones yn awdur a golygydd academaidd, â chefndir fel darlithydd mewn celf gain, ac ag arbenigedd mewn isdeitlo teledu a chyfieithu ac addasu testun. Ef yw Golygydd Gwasg Prifysgol Cymru, ac mae ei ddiddordebau yn y byd celf yn ei dywys i ddarlithio yn Ewrop a thu hwnt.

 

Daniel Joseff Jones

Mae gan Daniel Joseff Jones gefndir eang mewn addysg cynradd, a threuliodd nifer o flynyddoedd yn dysgu mewn ysgolion yn Cheina, Hong Kong, a Singapôr. Bu hefyd yn addysgu yng nghanolfan ryngweithiol Techniquest ar ôl graddio o Brifysgol Manceinion mewn ffilm a chyfryngau gweledol.

 

Linda Ceri Jones (tan Ionawr 2020)

Yn dilyn gyrfa hir ym maes marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, mae Linda Ceri Jones bellach yn athro yoga wedi ei hyfforddi, ac yn croesawu encilion yn Hafan Yoga Cymru, lle gall hefyd ddefnyddio’i sgiliaiu coginio a fireniwiyd yn ysgolion coginio Ballymaloe ac Ashburton.

 

 

Strwythur cyfreithiol

At bwrpasau cyfreithiol a threthiannol, lleolir Dalen (Llyfrau) Cyf yng Nghymru.

 

Cwmni cyfyngedig, cofrestrwyd yng Nghymru, rhif 7801434.

Rhif TAW GB 260 5731 17.

 

Cyfeiriad cofrestredig

Dalen (Llyfrau) Cyf

Glandŵr

Tresaith

Ceredigion SA43 2JH

Cymru

 

Wrth ymgymryd â’n gwaith, mae Dalen (Llyfrau) Cyf yn gweithredu o leoliadau o fewn yr ardaloedd yr ieithoedd a gyhoeddir gennym.

 

Cyfeiriad gweithredol

Dalen Éireann

An Cladach

Clais Mhór

Eochaill

Co Chorcaí

P36 AP22

Iwerddon

 

Gellir gweld y dogfennau hyn drwy ddewis y canlynol:

Memorandwm Sefydlu

Tystyrgrif Ymgorfforiad

Datganiad ariannol diweddaraf (2019, byr)

(i gael gweld y datganiad hwn, cysylltwch â dalen@dalenllyfrau.com i holi am gyfrinair, ynghyd â'r rheswm dros y cais).

 

Cod Llywodraethiant, Iwerddon

Fel busnes bach sy'n cyflogi dau aelod o staff a rhyddgyfranwyr achlysurol neu unigolion ar brosiectau penodol, ystyrrir bod Dalen (Llyfrau) Cyf yn gwmni Math B yn ôl diffiniad y Cod Llywodraethiant (governancecode.ie).

 

Yng Nghymru mae statws cyfreithiol Dalen (Llyfrau) Cyf. Fodd bynnag, mae’r cwmni wrthi ar siwrnai i gydymffurfio’n wirfoddol â threfniadau perthnasol y Cod Llywodraethiant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH

GÀIDHLIG

SCOTS

Dalen (Llyfrau) Cyf,   Tresaith,   Ceredigion SA43 2JH   |   Cymru   |   Kembra   |   Bro Gembre   |   An Bhreatain Bheag   |   A’ Chuimrigh   |   Wales